در حال بارگذاری

چالش گرفتن موبایل از کنار آن!

1
مجموعه ویدیوهای نفس گیر از چالش جدیدی که معروف شده و باید ریسک کنی و از ارتفاع زیاد و یا در سر چاه موبایل خود را از گوشه و با تنها دو انگشت بگیری!