ثروتمند ترین زوج جهان در سال 2015

32

معرفی بیل گیتس و همسرشو نه زوج دیگر ثروتمند جهانمهندسان پیامدرس نهمنادیده های رسانه هافصل سومکتاب تفکر و سواد رسانه ایپایه دهمآموزش و پرورشنهضت سواد رسانه ای

تاریخ انتشار 10 شهریور 1396
دسته‌بندی آموزشی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!