نصب اپلیکیشن زمین تی وی

حمید رسایی : پایان نامه روحانی سرقت علمی است هفته نامه ۹دی را تبرئه شد

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

حمید رسایی در تویتر خود نوشت : پایان نامه روحانی سرقت علمی است. هیأت منصفه (حتی دوعضو طرفدار روحانی) وقاضی دادگاه پس از ۳ساعت بحث، باتوجه به مستندات محکم ما و دست خالی وکلای شاکی، هفته نامه ۹دی را تبرئه کردند. وکلای رییس جمهور وقیحانه درخواست داشتند، باتوجه به جایگاه رییس جمهور ، حکمی صادر نشود که موجب وهن باشد!

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!