حمید رسایی : پایان نامه روحانی سرقت علمی است هفته نامه ۹دی را تبرئه شد

10

حمید رسایی در تویتر خود نوشت : پایان نامه روحانی سرقت علمی است. هیأت منصفه (حتی دوعضو طرفدار روحانی) وقاضی دادگاه پس از ۳ساعت بحث، باتوجه به مستندات محکم ما و دست خالی وکلای شاکی، هفته نامه ۹دی را تبرئه کردند. وکلای رییس جمهور وقیحانه درخواست داشتند، باتوجه به جایگاه رییس جمهور ، حکمی صادر نشود که موجب وهن باشد!

تاریخ انتشار ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۸
دسته‌بندی سیاسی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!