افشاگری شاکی کیمیا خودرو درباره پوشش متهمین زن

18

ویدئوی افشاگری یکی از شاکیان کیمیا خودرو در دادگاه درباره نحوه پوشش متهمین زن این پرونده را می بینید.

تاریخ انتشار ۳ تیر ۱۳۹۸
دسته‌بندی تبلیغات
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!