صریح درباره فرهنگ مسئله حجاب در جامعه

50

این قسمت «صریح درباره فرهنگ» سراغ دغدغه ای مهم رفته است؛ حجاب و عفاف در جامعه. «صریح درباره فرهنگ» سراغ وضعیت حجاب و عفاف در جامعه و علل و عوامل شکل دهنده آن رفته است. وضعیت حجاب و عفاف در جامعه، آسیب شناسی آن، نقش دستگاه ها و نهادهای مختلف در این خصوص از جمله موضوعاتی است که در این قسمت «صریح درباره فرهنگ» به آن ها پرداخته شده است.

تاریخ انتشار ۶ تیر ۱۳۹۸
دسته‌بندی اجتماعی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!