نصب اپلیکیشن زمین تی وی

رسانه های سیاسی می تواندکاری کندکه شمابرای ورزشگاه رفتن ازنزدیک گریه کنیداما...

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 26 مهر 1398

رسانه ها و پروپاگاندای سیاسی می تواند کاری کند که شما برای ورزشگاه رفتن و دیدن فوتبال از نزدیک گریه کنید و اشک شوق بریزید ولی ده ها حقوق اساسی شما در جامعه پایمال شود و متوجه نشوید آری، چون با اینها می شود بر افکار عمومی حاکم شد. @Bisimchimedia

شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!