موسیقی عدﺩ پی تا 122 ﺭقم اعشاﺭ!

9

موسیقی عدﺩ پی تا 122 ﺭقم اعشاﺭ! - هر کلید پیانو برﺍبر یک عدﺩ قراﺭ داﺩه شدﻩ است ، دﺭ این ویدئو خوﺍهید دید که عدﺩ پی چه موسیقی خارﻕ العادهﺍی پدید میﺍورد!

تاریخ انتشار 16 بهمن 1396
دسته‌بندی موسیقی