تهدید اقا-تل اویو و حیفا را باخاك یكسان میكنیم

دسته‌بندی سیاسی
تاریخ انتشار 25 اردیبهشت 1398
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!