موزیک ویدیو جدید ایوان بند - زیبای من

4

جانم به لب آمد عجب صبری تو داری من که مردمپیراهنم را پاره کن من بویی از یوسف نبردمامشب کلید خانه را دیوانه را دستت سپردم ...جانم به لب آمد عجب صبری تو داری وقت دیدار کو شانه ات دیوانه ات مانده میان بغض و رگبارچون آخرش عاشق سرش یک شانه میخواهد نه دیوار ...تو ماه پیشانی چرا در آسمانم نیستی وایای ماه پیشانی بگو در آسمان کیستی وایتو هم ز خویشم رانده ای هم در گلویم مانده ای وای ...هر روز مردم پای تو یک روز خاطر خواه من باش...

تاریخ انتشار دی 03 1398
دسته‌بندی موسیقی
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!