بخشی از مستند ظهور و سقوط طاغوت

41
شاید ویدیوهای زیر را نیز بپسندید!