زمین تی وی : ���������� �������������� �������� ������������ .